KVKK Aydınlatma Metni

                                      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Ahmetoğulları Mad.Orm.Ürün.Merm.İnş.Nak.Pet.Ürün.San.ve Tic:Ltd.Şti

     Ahmetoğulları Mad.Orm.Ürün.Merm.İnş.Nak.Pet.Ürün.San.ve Tic:Ltd.Şti (bundan sonra Ahmetoğulları olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır.) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi,saklanması ve aktarılması ile ilgili aşağıda sayılan veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla iş bu metin hazırlanmıştır.

Çalışan Adayları

Çalışanlar

Ürün Alan Kişi

Ziyaretçiler

Ortak ve Hissedarlar

 

Kişisel Verilerin İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Yukarıda belirtilen süreç kapsamında, tarafınızca şirketimize bildirilmesi suretiyle toplanan/elde edilen [kimlik bilgileri,iletişim bilgileri,adres bilgileri,özlük bilgileri, aile bilgileri] kişisel verilerinizin ve bunların kısmen ya da tamamen işlenmesi, çoğaltılması ya da herhangi bir yöntem ya da vasıta kullanılması suretiyle üretilmiş ve üretilecek olan içeriklerin  KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, Ahmetoğulları adına ve Ahmetoğulları tarafından; Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, amaçlarıyla KVKK’nın 5. Maddesindeki a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi., c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. hukuki sebeplerine dayalı olarak kullanılacaktır ve işlenecektir.

Yurtiçi Aktarım:

Kişisel verileriniz, [İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi] kapsamında yetkili Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurt Dışına Aktarım:

Yurtdışına aktarım yapılmamaktadır.

Saklama Şartları:

Mevzuat tarafından öngörülen veya idari kurum ve kuruluşların karar, talep ve düzlenmelerinden kaynaklanan süreler saklı kalmak kaydıyla, Ahmetoğulları tarafından amaç gereği tarafınızla kurulan hukuki ilişkide öngörüldüğü biçimde ve amaç için gerekli olan süre boyunca verileriniz saklanır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Bilgi Talepleri ve Haklarınız:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini, mevzuattaki şartlar kapsamında kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek, taleplerinizin kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini istemek ve/veya KVKK madde 11’de tanımlanan diğer hakları kullanmak için kimliğinizi tevsik edici belge ile birlikte bu yöndeki yazılı talebinizi ahmetogullari@hotmail.com adresine elektronik posta göndererek, Noter kanalıyla başvurarak ya da Ahmetoğullarının dikkatine “Organize Sanayi Bölgesi, 1.Cadde No:7 Beşiri/BATMAN” adresine elden teslim ederek ya da posta yolu ile göndererek talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmek suretiyle başvurabilirsiniz. 

                                                                                                                  Saygılarımızla,

                                                                                               Ahmetoğulları Mad.Orm.Ürün.Merm.İnş.                                                                                                            Nak.Pet.Ürün.San.veTic.Ltd.Şti